News & Events

-

اخبار و تازه ها

صفحه اصلی اخبار و تازه هاکارگاه بهبود و توسعه عملکرد شخصی

کارگاه بهبود و توسعه عملکرد شخصی
date
25
مرداد
1397

کارگاه بهبود و توسعه عملکرد شخصی

ردی که ما بر جای می گذاریم...

قدرتهای جهان، از کشورهای توسعه یافته شکل می گیرند. کشورهای توسعه یافته، با تغییر نگرش در جوامع شان اوج می گیرند و تغییر نگرش در جوامع توسعه یافته با تغییر نگرش در افراد آن جوامع آغاز می شود.

و ما به افراد جوامع از طریق برگزاری متفاوت ترین و بی نظیرترین دوره های مدیریت تغییر و تحول فردی کمک می کنیم که بیشتر و بهتر بیاموزند، رشد کنند و فرصت آشنایی با یکدیگر و شبکه های ارزشی مختلف را بدست آورند.  

 

 در این کارگاه چه خواهیم آموخت:

  • آموزش سیستم سازی در موفقیت 
  • ایجاد انگیزه فردی
  • علت ماندگاری انسانها تا انتهای مسیر موفقیت

 

مربی:

امیرمهدی سادات اعلایی

  • سخنران انگیزشی بزرگترین همایش ایران
  • سخنران انگیزشی جشن قهرمانی پرسپولیس
  • عضو آکادمی سخنوران برایان تریسی
  • عضو جامعه مربیان حرفه ای دکتر جان دمارتینی
  • مربی موفقیت و شتاب دهنده توسعه شخصی قهرمانان ورزشی
  • بنیانگذار هولدینگ راززندگی