About Raze Zendeghi

-

درباره راز زندگی

صفحه اصلی درباره راز زندگی

ردی که ما بر جای می گذاریم...

قدرتهای جهان، از کشورهای توسعه یافته شکل می گیرند. کشورهای توسعه یافته، با تغییر نگرش در جوامع شان اوج می گیرند و تغییر نگرش در جوامع توسعه یافته با تغییر نگرش در افراد آن جوامع آغاز می شود.

و ما به افراد جوامع از طریق برگزاری متفاوت ترین و بی نظیرترین دوره های مدیریت تغییر و تحول فردی کمک می کنیم که بیشتر و بهتر بیاموزند، رشد کنند و فرصت آشنایی با یکدیگر و شبکه های ارزشی مختلف را بدست آورند.