Mission

-

ماموریت

صفحه اصلی ماموریت

ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی هم نوعان خود و دسترسی آنها به منابع آموزشی جهانی در جهت مدیریت تغییر و تحول فرهنگ و نگرش فردی با قابلیت دسترسی در سراسر جهان و خلق شاهراه های عظیم برای تولید ثروت .